solved HT00003
Nhập tay tạo giờ tăng ca
12 tháng 3 2024 | từ CSR TECH (Gopy, Gopify) | 541 Lượt xem
Tôi muốn tạo tăng ca cho nhân viên với giờ cụ thể từ 20:22 đến 22:00 nhưng không nhập tay trên hệ thống được.
Câu trả lời
12 tháng 3 2024

Để nhập tay giờ tăng ca tùy chỉnh, chúng ta có thể thực hiện thao tác: