solved HT00004
Inactive User
27 tháng 3 2024 | từ CSR TECH (Gopy, Gopify) | 860 Lượt xem
Team Gopy vui lòng hỗ trợ inactive các tài khoản người dùng đã nghỉ việc tại công ty. Xin cảm ơn
Câu trả lời
28 tháng 3 2024
Bộ phận hỗ trợ đã xử lý xong, xin vui lòng kiểm tra lại thông tin.