How can we help you ?


I am facing an issue

Report an issue

I need a new service

Request a service

I am looking for a solution

View solutions

Request summary

New ticket
1

Accepted ticket
0

Processing ticket
0
                    
Most popular issues

Thay đổi ngày bắt đầu HĐLĐ

Không thể đổi ngày bắt đầu hợp đồng khi HĐ đã gửi đi. Xin hỗ trợ, cám ơn!


Đổi email đăng nhập

Đổi email đăng nhập Gopy từ vn.hr12@asiansha.com sang hr12@gtheadgear.com. xin cảm ơn


Inactive User

Team Gopy vui lòng hỗ trợ inactive các tài khoản người dùng đã nghỉ việc tại công ty. Xin cảm ơn


Nhập tay tạo giờ tăng ca

Tôi muốn tạo tăng ca cho nhân viên với giờ cụ thể từ 20:22 đến 22:00 nhưng không nhập tay trên hệ thống được.

Newest FAQs

Làm sao để tôi xuất thông tin tăng ca của nhân viên ra file?

See more

Làm sao để tôi có thể xem lại số giờ tăng ca của từng nhân viên?

See more

Cách để tạo cấu trúc lương?

See more

Tôi bị quên mật khẩu, làm sao tôi có thể lấy lại mật khẩu?

See more

How long will my personal data be stored?

See more