solved HT00003
Nhập tay tạo giờ tăng ca
12 March 2024 | to CSR TECH (Gopy, Gopify) | 541 Views
Tôi muốn tạo tăng ca cho nhân viên với giờ cụ thể từ 20:22 đến 22:00 nhưng không nhập tay trên hệ thống được.
Answer
12 March 2024

Để nhập tay giờ tăng ca tùy chỉnh, chúng ta có thể thực hiện thao tác: