solved HT00004
Inactive User
27 March 2024 | to CSR TECH (Gopy, Gopify) | 860 Views
Team Gopy vui lòng hỗ trợ inactive các tài khoản người dùng đã nghỉ việc tại công ty. Xin cảm ơn
Answer
28 March 2024

Bộ phận hỗ trợ đã xử lý xong, xin vui lòng kiểm tra lại thông tin.